Мелнишки скални пирамиди

Информация

  • Трудна

Описание

Мелнишките скални пирамиди са красиви пясъчни образувания, на места напълно вертикални, с треви и широколистни дървета по върховете и притежаващи висока естетическа стойност. Освен пирамидална форма имат и форма на гъби, конуси, игли и др.

Образуването им започнало преди 4-5 милиона години, когато по тези места имало обширно плитко езеро. По дъното му се утаили глинесто-песъчливи материали. По-късно, с издигането на планините Пирин, Беласица и Огражден, езерните води се оттекли на юг. В осушената котловина започнали да се отлагат скални материали, свличани от планинските реки и потоци. Върху езерните пясъчни утайки се образувала дебела наносна покривка около 500-600 метра, от слабо споени червеникави конгломерати. Точно в тези скални маси временно течащите води изорали дълбоките ровове и долове и изваяли разнообразните фигури.

Мелнишките скални пирамиди са обявени за природна забележителност през 1960 г. и обхващат площ от около 1 165,6 ха. Намират се на надморска височина от 350 до 850 м, а височината на самите пирамиди достига до 100 м. Освен около гр. Мелник, впечатляващи пирамиди има и около селата Кърланово, Рожен и Сушица.

Activity Video