Епископска базилика

Информација

  • Лесна

Опис

  • Базиликата е изградена во 5-тиот век од н.е. и е следната епископска црква во античкиот град. Таа била откриена во 1960 година. во изградбата на Младинската куќа, во центарот на градот. Се изучува само во западниот дел, додека источната е под платно на улицата Македонија и под зградите спроти него. Откриени се надворешниот и внатрешниот нартекс, двете странични простории и западниот дел од наосот. Во неистражената источна половина на црквата не е јасно колку абс има завршено и каква форма имаа. Полите на базиликата се прекриени со разнобоен мозаик со геометриски, растителни и животински орнаменти. Секој симбол што го користел древниот мицивариум бил дел од ранохристијанскиот семиотички систем. Можете да видите прекрасни стакла со претставени птици (симбол на рајот), риба (симбол на Христос) и цвеќиња (симбол на вечен живот). Посебен интерес е средишниот ѕид во внатрешниот нартекс, во кој е грчки натпис. Учиме од него дека зградата била изградена од владиката Јован. Текстот гласи: “Сакате да знаете кој ја изградил прекрасната градба која ужива во очите со својата убавина. Ова е Јован, човек мудар и мудар, кој ја примил грижата за престолот на Архиепископот и го имал како претходник побожен човек О … “Двор се протегал западно од црквата. Денес се наоѓа Археолошкиот музеј на Сандански.